Dotacje dla administracji i JST

Drukuj

Administracja rządowa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. inwestycji w infrastrukturę, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, szkoleń pracowników, rozwoju e-usług, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

Dostępne są programy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach oraz programy na szczeblu krajowym:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

_____________________